Pluimvee is geen toestel of installatie

Bekijk het overzicht

In het Activiteitenbesluit staan geluidsnormen voor onder andere agrarische bedrijven. De geluidsnormen voor het gemiddelde geluidsniveau gelden alleen voor ‘vast opgestelde installaties en toestellen’. In de omgeving van een agrarisch bedrijf in Woudenberg wordt hinder ondervonden van het geluid van kippen en hanen. De rechtbank oordeelt, mede op basis van de Dikke Van Dale, dat de kippen en hanen niet als vast opgestelde installatie of toestel kunnen worden beschouwd:

“Volgens ‘Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal’ wordt onder toestel verstaan een constructie die dienst doet als mechanisch hulpmiddel, en wordt onder installatie verstaan een geheel van technische toestellen. Dat pluimvee op zichzelf niet is aan te merken als installatie of toestel staat vast. Het houden van pluimvee is, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen, een activiteit. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de tekst van artikel 2.17, vijfde lid, aanhef en onder a, van het Activiteitenbesluit niet de ruimte biedt om, wanneer deze activiteit in een stal plaatsvindt, het geluid van deze activiteit aan te merken als geluid, veroorzaakt door vast opgestelde installaties en toestellen. Daarbij merkt de Afdeling op dat ook indien, zoals [appellant A] en [appellant B] menen, het stalgebouw zou moeten worden beschouwd als één vast opgestelde installatie, dit onverlet laat dat het pluimvee in het stalgebouw daarvan in fysiek en akoestisch opzicht kan worden onderscheiden.”

Uitspraak 201506334/1/A1 van woensdag 15 juni 2016