Norm Activiteitenbesluit toepassen op type-C inrichting?

Bekijk het overzicht

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening bevat het toetsingskader dat normaliter gebruikt om de geluidsbelasting van een vergunningplichtige (type-C) inrichting te beoordelen. De geluidnormen van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen. Het gebruik van deze Handreiking is niet verplicht. Daarom zou bij de besluitvorming voor een vergunningplichtige inrichting getoetst kunnen worden aan de getalsmatige norm uit het Activiteitenbesluit. Wel dient dit grondig gemotiveerd te worden.

Wij citeren uit enkele uitspraken:

ECLI:NL:RBMNE:2015:3926 Ingevolge de rechtspraak van de ABRS mag in bijzondere omstandigheden aansluiting worden gezocht bij de normstelling geluid van het Activiteitenbesluit; in dat geval moet wel sprake zijn van een toereikend beschermingsniveau voor geluidgevoelige objecten in de nabijheid van de desbetreffende inrichting. Uit het dossier blijkt niet dat verweerder in dit geval heeft onderzocht of de afwijking van de normstelling in de Handreiking gerechtvaardigd is gelet op het vereiste beschermingsniveau van de nabijgelegen woningen; dat met de verleende vergunning sprake van een toereikend beschermingsniveau is evenmin op enige manier onderbouwd of gemotiveerd. Ook is niet gebleken van een onderzoek naar het ter plaatse voorkomende referentieniveau, op grond waarvan met een nadere bestuurlijke afweging een hoger geluidsniveau kan worden toegestaan dan de aanbevolen richtwaarde die hoort bij de typering van de woonomgeving. De stelling dat er veel agrarische bedrijven in de omgeving zijn en dat ook voor deze bedrijven de normen uit het Activiteitenbesluit gelden, is niet met feiten inzichtelijk gemaakt door verweerder. Van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat in dit geval afgeweken kan worden van de normstelling in de Handreiking is dan ook op geen enkele manier gebleken.

ECLI:NL:RVS:2015:2911  De Afdeling stelt voorop dat de Handreiking uitgangspunten bevat waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. (…) In aanmerking genomen dat het referentieniveau vanwege de Provincialeweg N242 op de locatie Winkelerweg 9 meer bedraagt dan de richtwaarden voor een landelijke omgeving en de geluidimmissie minder bedraagt dan de norm voor een agrarisch bedrijf opgenomen in artikel 2.17, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit heeft het college de in artikel 5.1 vermelde waarden aanvaardbaar geacht. Hierbij heeft het college betrokken dat geen redelijke maatregelen zijn te treffen die de overschrijding van het referentieniveau kunnen wegnemen. Bovendien heeft het college van belang geacht dat in de omgeving meerdere agrarische inrichtingen zijn gelegen waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is. De Afdeling ziet in hetgeen [appellanten] hebben aangevoerd geen aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van de door het college in aanmerking genomen feiten.

ECLI:NL:RVS:2012:BY4430  Niet in geschil is dat het Besluit landbouw milieubeheer niet op de inrichting van toepassing is. De inrichting is gelegen in een omgeving met meerdere agrarische inrichtingen waarop het Besluit landbouw milieubeheer wel van toepassing is, die aan dezelfde normstelling moeten voldoen. Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat het college in redelijkheid aansluiting heeft kunnen zoeken bij het Besluit landbouw milieubeheer.