Geluid van het schoolplein, ook buiten schooltijden

Bekijk het overzicht

Met enige regelmaat haalt het het nieuws: Kinderen op een speelplein maken geluid en dat kan hinder veroorzaken. Daarom moet hier bij de ruimtelijke procedure aandacht aan besteed worden. Op een later moment (bouwvergunning, milieuvergunning) zijn er eigenlijk geen mogelijkheden om de kinderen het spelen te verbieden.

Uit een recente uitspraak blijkt dat ook bij het verruimen van de gebruiksmogelijkheden van een schoolplein niet aan het geluidsaspect voorbij gegaan moet worden. In de onderhavige situatie was het gebruik van het schoolplein eerst alleen toegestaan voor schoolgerelateerde activiteiten. Nu maakt de bestemming “Maatschappelijk” het mogelijk dat het schoolplein ook voor niet-schoolgerelateerde activiteiten gebruikt kan worden. De Raad van State is van oordeel dat de gemeente zich zonder het verrichten van een onderzoek naar geluidsoverlast niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de bestemming “Maatschappelijk” strekt tot een goede ruimtelijke ordening. (201002658/1/R1, 27 oktober 2010)