“Dove gevel” moet in bestemmingsplan

Bekijk het overzicht

De geplande nieuwe woningen in de nabijheid een spoorlijn en enkele wegen worden mogelijk gemaakt in een bestemmingsplan. Omdat uit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden van 48 dB (wegverkeer) en 55 dB (spoorwegverkeer) worden overschreden, heeft het college van B&W een “hogere waarde besluit” genomen voor één van de gevels. In dit besluit stelt het college als verdere voorwaarden dat de overige gevels moeten worden uitgevoerd als zogenoemde dove gevel en dat gevelmaatregelen worden getroffen om het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB te waarborgen.

Een aanvraag om een bouwvergunning wordt niet getoetst aan een “hogere waarde besluit”, maar aan het geldende bestemmingsplan. Daardoor zou in dit geval ook een bouwvergunning verleend kunnen worden, zonder dat voorzien wordt in bedoelde wijze van uitvoering. De voorwaarden hadden daarom in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen, in plaats van in het “hogere waarde besluit”. (200905674/1/R3, 11 augustus 2010)